احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی میانه

شرکت ساختمانی مولدینگ