آدرس

تهران ، شهرك غرب ،فاز5، خيابان سيماي ايران ،خیابان هفتم ،بن بست ارديبهشت ، پلاك 9
کد پستی: 1998648835

تلفن

98-2188984526 +

ایمیل

info@moldingco.com